متانول تانکری

2,800 تومان

متانول تانکری را می توان از پتروشیمی شیراز و یا کاوه و یا زاگرس تامین کرد.

متانول تانکری به صورت مستقیم از پتروشیمی بارگیری و ارسال می شود.

هر تانکر از این محصول 25 تن متانول حمل می کند که حجم بیش از 25000 لیتر دارد.

چرا که چگالی متانول 0.792 است که سبب می شود که حجم آن بیش از جرمش باشد.

هر تانکر متانول حدود 31500 لیتر است که فقط تولید کنندگان بزرگ درخواست این حجم متانول را می کنند.

متانول را در تانکر های به خصوصی بارگیری و ارسال می کنند.

و نباید در هر تانکری عملیات بارگیری را انجام داد چرا که باعث افت کیفیت این محصول می شود.